Når hjälpen fram?

Finska Missionssällskapets pålitlighet då det gäller att se till att hjälpen verkligen når fram baserar sig på att hjälpen kanaliseras till rätt ändamål via våra systerkyrkor- och samarbetsparter. Samarbetsparterna är experter på sitt eget område och sin egen kultur. Via dem når hjälpen fram snabbt och effektivt. Verksamheten styrs av ansvarskänsla, pålitlighet och öppenhet. Sällskapets har verkat i mera än 150 år - det garanterar att arbetet är långsiktigt.

Arbetet genomförs tillsammans med de lokala människorna. Den humanitära hjälpen ges oberoende av etnisk bakgrund, religion och nationalitet.

Vårt arbete följer principerna om god förvaltning. Arbetet planeras, förverkligas och utvärderas tillsammans med våra lokala samarbetsparter. Vid sidan av den vanliga rapporteringen av utvecklingssamarbetet följer vi upp också annat arbete genom ekonomi- och verksamhetsrapporter.

Vi förbinder oss att etiskt och professionellt följa de principer och värderingar som Finska Missionssällskapet, Lutherska världsförbundet, ACT-alliansen och Utrikesministeriet ger uttryck för i sina strategier, principer och direktiv.

Hur finansierar Finska Missionssällskapet sin verksamhet?

Sällskapet får medel till sin verksamhet från privatpersoner, församlingar, finländska samarbetsparter samt staten via de medel som Utrikesministeriet kanaliseras till medborgarorganisationerna.

Sällskapet ordnar också varje år insamlingar, såsom Utjämningen och Julinsamlingen. Medel till katastrofarbetet samlas in då det inträffar humanitära kriser i de länder där sällskapet arbetar. Medel kommer också in via regelbundna understöd såsom fadderstöd och bemärkelsedagsdonationer samt testamenten.

Har ni rätt att ordna insamlingar?

Sällskapets insamlingar lyder liksom alla andra organisationers insamlingar under insamlingslagen. För att kunna ordna insamlingar behöver man ett insamlingstillstånd som är i kraft och sällskapet har alltid ett tillstånd som är i kraft.

Då ett tillstånd går ut rapporterar vi de insamlade medlen till Polisstyrelsen och Ålands landskapsregering, som beviljar tillstånden. Rapporterna över insamlade medel är offentliga.  

Hur stora är era insamlingskostnader?

Finska Missionssällskapets insamlingskostnader är cirka 10 procent.

Följer någon upp hur sällskapet använder sina medel?

Finska Missionssällskapets revision sköts av ett revisionsbolag. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen skickas varje år till sällskapets medlemmar och de godkänns vid föreningens årsmöte, som hålls i samband med sällskapets årliga missionsfest i juni.

Revisionsbolaget gör varje år en skild revisionsberättelse över sällskapets utvecklingssamarbete. Den skickas till Utrikesministeriet. Alla utvecklingssamarbetsprojekt evalueras också av en utomstående expert åtminstone en gång under projektperioden.

Sällskapet får också årligen revisionsberättelser och bokslut av sina utländska samarbetsparter. Med hjälp av dem granskas samarbetsparternas allmänna ekonomiska utveckling och det görs en utvärdering av möjliga risker med samarbetet.