Finska Missionssällskapet mot korruption

Varför göra en anmälan?

Finska Missionssällskapets värderingar utgörs av det kristna hoppet, kärleken till nästan, försvar av människovärdet, trovärdighet och öppenhet. Dessa värderingar lägger en stadig grund för sällskapets arbete mot korruption samt för att förebygga korruption.

I sitt arbete och sin verksamhet betonar sällskapet etiska principer och principer för god förvaltning. Det elektroniska formuläret för anmälan av missbruk fungerar som en del av sällskapets arbete för att förebygga korruption och stöder organisationens system för riskhantering.

 

När ska man anmäla?

Det är alltid viktigt att fylla i en anmälan när det finns skäl att misstänka att korruption eller en annars oetisk handling antingen har skett eller kommer att ske. Att göra en anmälan förutsätter inte bevismaterial till stöd för saken. Sällskapet varken uppmuntrar eller godkänner handlingar som eventuellt kan äventyra säkerheten för den som gör en anmälan eller tvingar personen till illegala handlingar.

 

Vem kan anmäla?

Sällskapets elektroniska formulär för anmälan av missbruk är riktad till dem som på något sätt har kopplingar (officiellt eller inofficiellt) till utrikessamarbete som stöds av sällskapet eller till inrikesverksamheten. Anmälan kan göras av en medlem av det civila samhället, en medarbetare i sällskapet eller i en partnerskapsorganisation, en projektmottagare eller en medlem i en annan finansieringsorganisation i Finland eller utomlands.

 

Vilka uppgifter ska anmälas?

Enligt sällskapets definition är korruption maktmissbruk för att uppnå privata fördelar. Definitionen syftar på verksamhet och förfaranden som kan definieras antingen som oetiska eller lagstridiga handlingar i Finland eller det aktuella partnerskapslandet (Se: Felm Against Corruption). Definitionen hänvisar till verksamhet som kan vara materiell, icke-materiell eller servicebaserad. Definitionen syftar också på en mängd olika former av missbruk, som till exempel ekonomiskt och sexuellt utnyttjande samt oetiska arbetssätt till följd av en svag eller dålig förvaltning.

På anmälningsformuläret kan även anmälas tidigare misstankar om missbruk som redan inträffat.

Vi rekommenderar att man fyller i anmälningsformuläret med så noggrann och heltäckande information om den misstänkta korruptionen som möjligt. Det är absolut förbjudet att göra anmälan med en annan persons identitet eller annars lämna falsk information. Rapporteringskanalen ska inte användas för felaktiga ändamål, som till exempel uppsåtlig eller ogrundad skada på en annan person eller organisation.

 

Hur ska man anmäla?

Vi rekommenderar att anmälan görs på formuläret nedan. För att den rapporterade korruptionen ska kunna utredas så tillförlitligt och effektivt som möjligt, rekommenderar vi att man fyller i namn och kontaktinformation. Eventuell kontakt kommer att tas med hänsyn till säkerheten för den person som gjort anmälan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att man använder en offentlig dator och tömmer datorns cacheminne efteråt.

Anmälan kan göras på alla officiella språk i Finska Missionssällskapets partnerskapsländer. Om möjligt rekommenderas ändå att man i första hand fyller i uppgifterna på finska, svenska eller engelska.

 

Vad händer efter anmälan?

All rapporterad information behandlas konfidentiellt. Sällskapet undersöker alla rapporterade misstankar. Den rapporterade informationen och anknytande material är tillgängliga endast för dem som informationen angår inom ramen för det ansvar som ingår i deras arbetsuppgifter. I mån av möjlighet kommer den som gjort anmälan att ges en mellanrapport under processens gång. All information om identiteten hos den som gjort anmälan eller annan information i anknytning till den förvaras konfidentiellt. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Åtgärder i ärendet baserar sig på resultaten av utredningen. Sällskapet vidtar inga åtgärder som kan äventyra någondera partens liv eller hälsa.

1. Namn, kontaktinformation och organisation (personuppgifter rekommenderas)?
2. Vad har hänt?
3. När och var ägde den misstänkta verksamheten rum?
4. Vem/vilka var delaktiga i verksamheten? Vem/vilka andra kan vara inblandade?
5. Till vilken organisation/vilket projekt/vilket land ansluter sig den misstänkta verksamheten?
6. Vem annan har/kan ha information om den misstänkta verksamheten?
7. Vilket är förhållandet mellan den misstänkta verksamheten och Finska Missionssällskapet?
8. Vilka åtgärder har hittills vidtagits i fråga om den misstänkta verksamheten?
9. Finns det tillgång till material som stöder misstanken? (ladda ner filer eller uppge vilket material du kommer att sända per post: Finska Missionssällskapet, Direktören för utrikesarbetet, PB 154, 00141 Helsingfors Finland)
Maksimistorlek för filen är 10MB
Har du laddat upp filer? *
10. Ytterligare information?